บทเรียนสำคัญในงานประชาสัมพันธ์กับสื่อสังคมออนไลน์ปี 2556

ท่ามกระแสสังคมและการเมืองไทยปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน วันนี้ จึงขอหลบมุมมาศึกษาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการใช้สื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ค้นพบเรื่องราวที่นักประชาสัมพันธ์ควรพึงระลึกและเตรียมตัวไว้ดังนี้

1. Smart Phone กำลังมาแรง เข้าถึงกลุ่มบุคคลหลากหลายในราคาที่สัมผัสได้
ตลาดมือถือ Smart Phone ในบ้านเรากำลังร้อนแรง มีการแข่งขันทั้งในแง่ของอุปกรณ์ และโปรโมชั่นการให้บริการสื่อสังคมออนไลน์บนมือถือ จึงทำให้เกิดการพัฒนาแอพลิเคชั่น อุปกรณ์เสริมต่างๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความต้องการใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานได้มากขึ้น

ดังนั้น นักสื่อสารจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารที่ต่อไป โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงาน สร้างสรรค์ผลงาน การสื่อสาร มากขึ้น

2. เว็บไซต์ขององค์กร กลายเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐานที่ต้องมีการเชื่อมโยง
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในรอบปีที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านข้อมูล การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบางครั้งกระตุ้นต่อภักดีต่อตราสินค้าด้วยการสร้างสังคมออนไลน์แบบ Realtime จนทำให้ลืมเว็บไซต์ขององค์กรในแบบเดิมๆ นั้น ที่เต็มไปด้วยข้อมูล กลายเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐานหรือ basic ไปเลยทีเดียว เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบใหม่จะกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารแบบ advance ที่มีความพร้อมในหลายรูปแบบทั้งด้านการให้ข้อมูล การสร้างปฏิสัมพันธ์ และสร้างความภักดี

ดังนั้น นักสื่อสารคงต้องพัฒนาองค์ความรู้และศึกษารูปแบบของการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ขององค์กรให้ทันต่อความต้องการและกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง อาจจะไม่จำเป็นต้องออกแบบใหม่ เพียงแต่พัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง platform ในแบบต่างๆ ให้เกิดขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียว อาทิ เชื่อมโยงกับ fanpage facebook, youtube, instagram, twitter หรืออื่นๆ

3. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations) สู่สื่อสังคมสัมพันธ์ (Social Media Relatioins)
รอบปีที่ผ่านมา สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในบ้านเรา เติบโตอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายด้าน ตั้งแต่อุปกรณ์หรือ device ที่มีการเติบโต การให้บริการเครือข่ายออนไลน์ และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทำให้รูปแบบการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ หันมาให้ความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือ สื่อสังคมออนไลน์ มากขึ้น การพัฒนาและสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อนี้จึงเกิดขึ้นและเติบโตในหลากหลายรูปแบบ ขณะเดียวกัน การใช้สื่อเดิมอย่างสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ก็เริ่มลดน้อยลง เป็นเพราะสื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถสร้างกระแสการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสื่อสารกับกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่นักสื่อสารจำเป็นต้องออกแบบสารให้เหมาะสมสอดคล้องกันในแต่ละกลุ่มอย่างที่เรียกกันว่า tailor-made เพราะสื่อสังคมออนไลน์นั้น จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ให้รอบด้าน และหากเป็นไปได้ ถ้านักประชาสัมพันธ์สามารถนำทั้งสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนสัมพันธ์มาผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสม ก็ช่วยให้ประเด็นสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

จากสถานการณ์เหล่านี้ จึงทำให้นักสื่อสารหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับงานที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นในปีถัดไป เพราะคงต้องจัดเตรียมเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร tailor-made มากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางสื่อสารและกลุ่มเป้าหมาย

4. เปลี่ยนเรื่องราวและให้กลายเป็นเรื่องเล่า
เมื่องานเขียนหรือข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แต่เพียงเป็นการบอกกล่าวเท่านั้น การประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ จะต้องทำให้เรื่องราวนั้นๆ กลายเป็นเรื่องเล่าขาน ส่งต่อ กระจายไปในระดับวงกว้าง ด้วยการสร้างสารและกระจายสารไปยังหลากหลายช่องทาง ผสมผสานกับการร้อยเรียงเรื่องราวให้กระทบกับใจหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างใกล้ๆ ที่ผ่านมา อย่างการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่อง ฮาชิมะโปรเจค ที่มีการเล่าเรืองผ่านการจัดทำเป็นสารคดี เรื่องเล่า สกู๊ปในรายการ เพื่อสื่อสารเรื่องราวและความน่าสนใจของสถานที่ ก่อนที่จะมานำเสนอเป็นเนื้อหาภาพยนตร์ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสนใจอยากเข้าไปชม

นักสื่อสารในปีหน้า คงต้องหันมาคิดและวางกลยุทธ์ในการนำเสนอเรื่องราวอย่างเป็นระบบเพื่อให้เรื่องราวนั้นน่าสนใจ จนกลายเป็นเรื่องเล่าจากปากต่อปากไปยังกลุ่มเป้าหมาย

5. เรียนรู้ตลอดเวลา สิ่งต่างๆ มาและจากไป
สื่อและข่าวสารในสังคมออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แทบจะตามกันไม่ทันเลยทีเดียว บางครั้งเราเองก็ยังตามไม่ทัน วันนี้ อาจจะมีข่าวนี้มา ประเด็นนี้มาแรงมาก แต่ผ่านไปสองวัน ข่าวนั้นก็จากไป และมีข่าวใหม่หรือกระแสเรื่องราวใหม่ๆ เกิดขึ้นทดแทน สิ่งเหล่านี้ กลายเป็นลักษณะปกติของรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ไปเสียแล้ว แต่สิ่งที่นักสื่อสารต้องเรียนรู้คือ ประเด็นแบบใหม่ ลักษณะแบบไหน ที่จะยังคงอยู่ และเกิดการสื่อสาร บอกต่อได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง นักสื่อสารเอง ไม่ต้องกังวลที่จะกลัวตกเทรนหรือข่าวใดๆ ในโลกออนไลน์นี้ เพราะรูปแบบชีวิตแบบนี้ จะกลายเป็นรูปแบบชีวิตในสังคมสมัยใหม่ในอนาคตที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และใช้ชีวิตไปร่วมกัน

ดังนั้น นักสื่อสาร จึงควรเริ่มต้นเรียนรู้และศึกษาระบบต่างๆ ในสังคมออนไลน์ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังนิยมใช้ และคาดว่าจะใช้มากขึ้น โดยอาจนำแนวทางจากต่างประเทศมาเป็นแนวทางศึกษาก็ได้ อาทิ linkedin ต่างประเทศนิยมใช้กันมาก แต่ในประเทศไทย อาจยังมีส่วนน้อยนัก แต่เชื่อว่าหลังจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น linkdein จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเลยทีเดียว ว่าแต่ คุณเป็นสมาชิกของ linkedin หรือยัง http://www.linkedin.com

6. ถึงเวลาแห่งการจากลาของข่าวแจกหรือยัง
ในต่างประเทศ เริ่มมีการกล่าวถึงการเขียนข่าวในลักษณะเดิมๆ แล้วว่า น่าจะใกล้ถึงยุคอำลาของการส่งข่าวแจกแล้ว เพราะรูปแบบของการสื่อสารนั้นเปลี่ยนไป ผู้สื่อข่าวเองเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์ เริ่มมี blog ของตนเองในการนำเสนอข่าว รูปแบบในการแสวงหาข่าวสาร และรับข่าวสาร การเขียนข่าวแจกต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งในรูปแบบ เนื้อหา และโครงสร้าง ขณะเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสาร อาจจะไม่ได้รับข่าวสารจากสื่อหลักแต่เพียงอย่างเดียวกัน เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงสารผ่านรูปแบบการนำเสนอหลากหลายช่องทาง อาทิ sms, blog, social media, email และอื่น

ดังนั้น นักสื่อสารคงต้องเพิ่มรูปแบบของการส่งเนื้อหาและข่าวสารขององค์กรหรือสินค้าให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การส่งข่าวแจกไปยังสื่อมวลชนยังคงสามารถมีต่อไปได้ แต่ต้องเพิ่มช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

เมื่อเขียนถึงตรงนี้แล้ว เพื่อนๆ นักสื่อสารคิดว่า ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานประชาสัมพันธ์กับสื่อสังคมออนไลน์ในปีที่ผ่านมา ลองมาแบ่งปันประสบการณ์กันครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s