สรุปสาระสำคัญ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14

สรุปสาระสำคัญที่นักสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ ต้องควรรับทราบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14

ประเทศไทยนอกจากจะทำหน้าที่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแล้ว ยังจะทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยประเทศไทยจะเสนอและผลักดันประเด็นการพัฒนาด้านไอซีทีสำหรับภูมิภาคอาเซียนในเรื่องต่างๆ ได้แก่

  1. การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVCIES) ทั้งภายในประเทศและระหว่างอาเซียน เพื่อประชาชนอาเซียนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างไร้รอยต่อ
  2. สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาเซียน โดยส่งเสริมผ่านกรอบแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกรรมที่มีความมั่นคงปลอดภัยในอาเซียน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ
  3. ส่งเสริมความร่วมมือเรื่องความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ผ่านการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน
  4. พัฒนาการสร้างทักษะความเชี่ยวชาญแรงงานด้านไอซีทีของอาเซียน โดยส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานทักษะบุคลากรและยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรไอซีที

การประชุมหารือในครั้งนี้จะนำอาเซียนและประเทศไทยไปสู่เป้าหมายตามแผนแม่บท ASEAN ICT MASTERPLAN 2015 ใน 4 เรื่อง คือ

  1. ไอซีทีจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญที่จะผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้อาเซียน (ICT AS AN ENGINE FOR GROWTH) และ
  2. อาเซียนจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านไอซีทีของโลกแห่งหนึ่ง (GLOBAL ICT HUB) และ
  3. คุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียนจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (ENHANCED QUALITY OF LIFE FOR PEOPLES OF ASEAN) ทั้งยัง
  4. ใช้ไอซีทีในการส่งเสริมการรวมตัวกันของอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้นในอนาคต (CONTRIBUTION TOWARDS ASEAN INTEGRATION)

นอกจากความร่วมมือระหว่างอาเซียนแล้ว ยังมีความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จะมีส่วนสนับสนุนอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการของอาเซียน การพัฒนาและอบรมบุคลากรไอซีทีของอาเซียน ถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ได้มีการหารือ คือเรื่องของการจัดทำแผนแม่บท ASEAN ICT MASTERPLAN ฉบับที่ 2 ซึ่งแผนฉบับแรก คือ ASEAN ICT MASTERPLAN 2015 จะสิ้นสุดในปี 2558 นี้

ดังนั้น อาเซียนจะช่วยกันจัดทำแผนแม่บทด้านไอซีที เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังปี 2558 และรองรับประเด็นท้าทายที่เป็น  MEGA TREND ไอซีทีใหม่ ๆ เช่น การจัดการข้อมูล (BIG DATA) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DATA PRIVACY) และ CLOUD COMPUTING เป็นต้น

โดยแผนแม่บทไอซีทีอาเซียนฉบับที่ 2 จะเป็นแนวทางสำหรับประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะครอบคลุมยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ การเป็น ASEAN SINGLE MARKET การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาบุคลากร นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ การรวมกลุ่มของประชาชนอาเซียนโดยใช้ไอซีที  สื่อและเนื้อหาสาระ ( NEW MEDIA และ DIGITAL CONTENT) และความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ เป็นต้น

จากผลสรุปดังกล่าว จึงเป็นสัญญานที่บ่งบอกให้นักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารได้เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารออนไลน์ในระดับภูมิภาค ทั้งในด้านนโยบายการบริหาร และแนวทางจัดการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของชาติ

13

รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีทีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting: ASEAN TELMIN 14)” และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (The 15th ASEAN Telecommunications and IT Senior Officials Meetings: TELSOM) ในระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ 

การประชุมฯ ภายใต้หัวข้อหลัก (Theme) คือ “Transforming ASEAN: Moving Towards Smart Communities” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งยังเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคอาเซียน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ มีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ 

5

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN TELECOMMUNICATIONS AND IT MINISTERS MEETING หรือ ASEAN TELMIN) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU โดยครอบคลุมการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การลดช่องว่างทางดิจิทัล การส่งเสริมนวัตกรรม การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพเรียงลำดับตามอักษรชื่อประเทศ และครั้งนี้ประเทศไทยจะทำหน้าที่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยไทยจัดต่อจากประเทศสิงคโปร์ และผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม และของคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สหภาพยุโรป รวมถึงผู้แทนเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และครั้งนี้เลขาธิการอาเซียนได้ตอบรับที่จะมาร่วมประชุมด้วย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 คน

1

นอกเหนือจากการประชุมแล้ว จะมีการประกาศผลรางวัล ASEAN ICT AWARD ด้วย โดยการจัดประกวดรางวัล ASEAN ICT AWARDS ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้าน ไอซีที ทั้ง HARDWARE, SOFTWARE และ SERVICE โดยแต่ละประเทศได้คัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านไอซีที และส่งเข้าประกวดและแข่งขันกับประเทศสมาชิกอื่นๆ โดยรางวัลนี้ จะแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ PUBLIC SECTOR, PRIVATE SECTOR, DIGITAL CONTENT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, STARTUP COMPANY และ RESEARCH AND DEVELOPMENT อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s