กสทช. ร้อน ผู้ประกอบการกล่องรับสัญญานดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน ร้องขอ 8 ข้อ รีบดำเนินการด่วน

ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากสำนักงาน กสทช.  หลังประสบปัญหาหลายด้านจากการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

IMG_7650

 หลังจากที่กลุ่มผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ กสทช.กำหนดไว้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น ได้ทราบกันถ้วนหน้าถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ประกอบการ โครงข่ายสัญญาณที่ยังไม่ครอบคลุมและอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่ได้รับทราบแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทำให้ประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีเกิดความเสียหาย และเดือนร้อนเป็นอย่างมาก

ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 จึงร่วมมือกันหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น และดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้โครงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ  โดยทางชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 จึงได้ร้องขอให้ กสทช. ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ขอให้ตั้งคณะทำงาน  ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ กสทช กับ ตัวแทนของชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558  เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคอันเกี่ยวกับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ภายหลังการขาย
 2. ขอข้อมูลข่าวสาร   แผนการประชาสัมพันธ์  พื้นที่กำหนดการแจกคูปอง  รายงานปัญหาและอุปสรรคในการแจกคูปอง  และแนวทางในการแก้ปัญหาการแจกคูปองที่ไปไม่ถึงผู้รับคูปอง
 3. ขอให้พิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารประกอบการรับกล่องรับสัญญาณฯ
 4. ขอทราบกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินค่าคูปองทีวีดิจิตอลที่ผ่านการตรวจเอกสารถูกต้องแล้ว  และที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
 5. ขอทราบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติตามกฎ มัสต์ แครี่ (Must Carry)
 6. ขอทราบกำหนดระยะเวลาขยายวันหมดอายุของคูปองในแต่ละรอบของการแจก 
 7. ขอทราบแผนประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้แลกคูปอง
 8. ขอทราบแผนการแจกคูปองให้ครบ 22 ล้านครัวเรือน ตามมติที่ประชุม กสท. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556

ทั้งนี้ ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการทั้ง 7 นำโดย บริษัท ครีเอเทค  มาร์เก็ตติ้ง  แอนด์  เทรดดิ้ง  จำกัด, บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด, บริษัท  แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท  ไฮไฟ  โอเรียนท์  ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โซเคน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) โดยมี นายสมชาย เปรื่องวิริยะ เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558

ในการตกลงร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน  2558”   และร่วมกันขับเคลื่อนทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อช่วยสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์ ตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลของ กสทช.
 2. เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในฐานะประชาชนของประเทศ ในการเข้าถึงระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินอันเป็นสื่อพื้นฐานที่รัฐมีหน้าที่ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
 3. เพื่อดูแลสิทธิ์ของผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน ให้สามารถประกอบกิจการได้ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการพึงมีตามประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของ กสทช. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 4. เพื่อสนับสนุนให้ กสทช. สามารถปฏิบัติตามแผน ภายใต้หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s