วันนี้ – 13 มี.ค. 59 วิศวลาดกระบังฯ เปิดรับสมัคร ป.ตรี CIE : COMPUTER INNOVATION ENGINEERING ครั้งแรกในประเทศไทย

ภาพหลักสูตร CIE (Medium)

เปิดหลักสูตรระดับโลก CIE ครั้งแรกในประเทศไทย…ข่าวดีสำหรับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักคอมพิวเตอร์ ก้าวไกลสุดล้ำไปกับโลกอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี วศ.บ. ในหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation  Engineering  : CIE) วันนี้ – 13 มี.ค.59 และประกาศผลสอบ  16 มี.ค.59  กำหนดเปิดการเรียน สิงหาคม 59

รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ประธานหลักสูตร ป.ตรีวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation  Engineering  : CIE) กล่าวว่า ขณะที่นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์มีบทบาทสูงยิ่งในวิถีชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจทุกแขนง การสื่อสาร สังคมและเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นที่ประเทศไทยเราต้องพัฒนาบุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์ระดับโลก คณะวิศวลาดกระบัง จึงได้เปิดหลักสูตร ป.ตรีวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation  Engineering  : CIE) เป็นหลักสูตรมาตรฐานโลกที่สนับสนุนวิชาชีพที่มีอนาคตก้าวหน้า รองรับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 โดยการผสมผสานรากฐานของวิชาการประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มืออาชีพวันนี้จำเป็นต้องมี ตั้งแต่แนวความคิดแรงผลักดันสู่นวัตกรรม ในบรรยากาศการเรียนที่กระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร คิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลายทักษะร่วมกัน  นักศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างแนวคิดที่จะนำไปสู่นวัตกรรม สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม และฝึกการเป็นผู้นำในด้านคอมพิวเตอร์ ผู้สำเร็จการศึกษา (Computer Innovation  Engineering  : CIE) จะมีโอกาสเป็น Startups เป็นบุคคลากรที่เปี่ยมศักยภาพ ใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยตระหนักทั้งในด้านเทคนิคและสังคม เป็นพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีผลดีทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมของเราด้วยดร. อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร์ กรรมการบริหาร หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation  Engineering  : CIE) กล่าวว่า “หลักสูตรนี้สร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ Startup ผู้ประกอบการและผู้นำด้านเทคโนโลยี ที่ตอบสนองโลกดิจิตอลและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการสำรวจความสนใจของตนเอง มุ่งเน้นการวางรากฐานที่กว้างไกลทั้งทักษะทางเทคนิคและการสื่อสาร ควบคู่กับการปฏิบัติในโครงงานทางด้านเทคนิคและสร้างสรรค์นวัตกรรมCIE เรียนอะไรกันบ้าง ในระยะเวลาเรียน 4 ปี จำนวน 140 หน่วยกิต หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อผลักดันการสร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs and technical leadership) เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษาจะเป็นไปโดยเน้นการคิดวิเคราะห์โครงงาน (Project-based theme) ซึ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติจริงและการออกแบบโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมในด้านต่างๆในปีแรก ผู้เรียนจะได้พัฒนาพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้สัมผัสแนวคิดโปรแกรมและระบบดิจิตอล โครงงานปีแรกจะให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติและการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปีที่สอง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงซึ่งเป็นรากฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เรียนรู้การประยุกต์ออกแบบโซลูชั่นด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น ระบบไซเบอร์ทางกายภาพและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ ในปีที่สาม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่รวมถึงแนวโน้ม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมใหม่รวมถึงแนวโน้ม เช่น เทคโนโลยีคลาวด์, Mobile computing, Cybersecurity, Big data analytics และ Internet of Things ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิตอลในอนาคต

ในปีที่สี่ ผู้เรียนจะได้ทำโครงงานออกแบบนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่สำคัญ ได้ประยุกต์ทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างเสริมศักยภาพและประสบการณ์ที่จำเป็นและบรรลุความสำเร็จทางวิศวกรรมที่เป็นจริง “

นอกจากนี้หลักสูตร CIE นั้นได้เตรียมความพร้อมในการขอ รับรองมาตรฐานจาก ABET Accreditation ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ The Council for Higher Education Accreditation ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักสูตรทุกหลักสูตรในอเมริกาต้องผ่านการรับรองนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนักศึกษาจะได้ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานระดับโลก

การฝึกงานและการทำวิจัย นักศึกษาหลักสูตร CIE คณะวิศวลาดกระบังจะมีโอกาสได้ฝึกงานและทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกต่าง ๆ มากมาย เช่น มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน (Carnegie Mellon University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก อีกทั้งยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ด้วยความสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรนานาชาติชั้นนำของโลกได้แก่ Intel, IBM, Microsoft, Oracle, VMware, MFEC, True Corporation เป็นต้น          อาชีพของผู้ที่สำเร็จการศึกษา CIE แล้วจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงของตลาดในประเทศและนานาประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่มีอนาตคสดใส เช่น Innovation Engineer, Startup Entrepreneurs, Cloud Engineer, Innovation Software Engineer, IT Innovation & Developer, Enterprise Data Engineer, Innovation Application Developer, Product Designer, Embedded System Engineer, Security Analyst, Software Architect, Solution Engineer

แผ่นพับCIE

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) โทร.090-292-0977 FAX. 02-329-8321 Email. cie@kmitl.ac.th, เว็บไซต์https://cie.kmitl.ac.th Fanpage: www.facebook.com/CIEatKMITL/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s