บ้านปู เปิดตัว 5 กิจกรรม CSR ดีเด่น สานฝันคนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจใส่ใจสังคม

#บ้านปูฯ ประกาศ 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นในโครงการ #Banpu Champions for Change 6 สานฝันคนรุ่นใหม่ไอเดียเจ๋งดำเนินธุรกิจด้วยผลกำไร แก้ไขปัญหาสังคมใกล้ตัวอย่างตรงจุด

เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปีนี้แล้ว สำหรับ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ Banpu Champions for Change ที่ริเริ่มโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ร่วมกันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงปลุกปั้นผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur) ในประเทศไทย ในที่สุด คณะกรรมการโครงการฯ ก็ได้คัดเลือกและประกาศผล 5 กิจการดีเด่นปีนี้ ในงาน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 6: สร้างธุรกิจแข็งแกร่งด้วยแรงบันดาลใจ พร้อมตอบโจทย์ปัญหาใกล้ตัว” พร้อมมอบทุนสนับสนุนกิจการละ 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท เพื่อนำไปต่อยอดการทำธุรกิจที่ได้ผลกำไร และแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ความโดดเด่นของกิจการในปีนี้คือ การตั้งโจทย์และหยิบยกปัญหาใกล้ตัวในชีวิตประจำวันแต่ถูกมองข้าม อาทิ ความเครียด สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม มาดำเนินกิจการที่จะช่วยแก้ปัญหาในหลากหลายมิติและแนวทางที่น่าสนใจ

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามองว่า “คนรุ่นใหม่” และ “กิจการเพื่อสังคม” หรือ Social Entrepreneur เป็นกลไกสำคัญที่นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นฐานแล้ว ยังส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาสังคม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ Banpu Champions for Change เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้การทำกิจการเพื่อสังคมด้วยการลงมือทำ สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่า “พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เริ่มตั้งแต่การนำความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่มี มาพัฒนาเป็นแผนที่สามารถสร้างผลกำไร และตอบโจทย์ความต้องการทางสังคม เราเชื่อว่าการลองผิดลองถูกทำให้เกิดความรู้และประสบการณ์ตรงที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อไป”

หลังจากเปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20 – 35 ปี ให้ส่งแผนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โครงการฯ ก็ได้จัดเวิร์คช็อปเบื้องต้น และคัดเลือก 10 กิจการให้ได้รับทุนกิจการละ 50,000 บาท นำไปดำเนินกิจการจริงในระยะแรก พร้อมจัดเวิร์คช็อปเพิ่มเติมด้านธุรกิจการตลาด การวางแผนการเงิน และการพัฒนาสังคม เชิญกูรูในแวดวงที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางพัฒนาไอเดียที่ดี ไปสู่การดำเนินกิจการที่สามารถสร้างรายได้และประโยชน์เพื่อสังคมที่แท้จริง ก่อนที่จะคัดเลือก 5 กิจการที่มีความโดดเด่นด้านไอเดีย แผนธุรกิจ และความคืบหน้ามากที่สุด เพื่อรับทุนสนับสนุนต่อเนื่องกิจการละ 200,000 บาท ประกอบไปด้วย

tp-solutions
§ TP Packaging Solutions – ผู้จัดจำหน่ายภาชนะทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดขยะและปลอดภัยต่อสุขภาพเพื่อทดแทนโฟม มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

relationflip
§ Relationflip – เว็บไซต์รวบรวมนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพจิต

we-listen
§ We Listen (ชื่อเดิม Peace by Piece) – แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความเครียด เพื่อระบายความในใจและปัญหาให้กับอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมให้มีความพร้อมรับฟังปัญหา มุ่งแก้ปัญหาโรคซึมเศร้า

yellow-hello
§ Yellow Hello – ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ขนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกากถั่วเหลืองครบวงจร อาทิ อาหารสัตว์และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดขยะ มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

guidelight
§ The Guidelight – ออดิโอบุ๊กสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา พัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมของผู้พิการ

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันคนไทยรุ่นใหม่เข้าสู่วงการกิจการเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น นับเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจ เพราะคนกลุ่มนี้มีไอเดียและมุมมองใหม่ๆ ในการหยิบยกปัญหาสังคมมาพัฒนาในเชิงธุรกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ เช่น หยิบยกปัญหาใกล้ตัวคนในยุคปัจจุบันอย่างความเครียด ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม แต่อุปสรรคใหญ่ก็คือ การขาดแคลนเงินทุน และความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความยั่งยืน ทำให้ต้องเลิกกิจการไปอย่างน่าเสียดาย”

“โครงการ Banpu Champions for Change ทำให้เห็นแนวโน้มที่ดี คือตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนกิจการเพื่อสังคมที่เติบโตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมี 29 กิจการ จากจำนวนทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน 52 กิจการ ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างผลกำไรทางธุรกิจแล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 50 แห่ง และประชาชนกว่า 120,000 คน บางกิจการสามารถต่อยอดได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งหวังสูงสุดของทั้งบ้านปูฯ และ Change Fusion”

นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังขยายผลกิจการเพื่อสังคมที่ผ่านโครงการรอบแรกและรอบที่สองของทุกปี ผ่านการสร้าง “เครือข่าย Banpu Champions for Change” ที่ร่วมกับ Change Fusion และ Ma:D ศิษย์เก่าที่พัฒนาสู่ผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม จัดเวิร์คช็อปพิเศษ ให้คำปรึกษา ติดตามผล จับคู่ทางธุรกิจ พร้อมเชิญกูรูมาให้ความรู้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ และรายละเอียดการเปิดรับสมัครโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมในปีที่ 7 ที่จะเริ่มประมาณเดือนมกราคม 2560 สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/banpuchampions

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s