พีแอนด์จี ยิ้มรับความสำเร็จโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

#มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ร่วมกับ บริษัท #พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จี ประเทศไทย, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังความร่วมมือจัดกิจกรรมการส่งมอบสนามเด็กเล่นสนามที่ 88 ภายใต้โครงการ“สนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งแถลงผลสำเร็จของโครงการ และกล่าวปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานัปการกว่า 4,000 โครงการรวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

“…งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม…”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517

นอกจากนี้ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ ได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย”ดังที่ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจมากมาย และพระราชทานพระราชดำรัสที่ทรงห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อมดังความตอนหนึ่งว่า

“…ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนา ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือการพัฒนา ยิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้…”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

8นายราฟฟี่ ฟาฮาร์โด กรรมการผู้จัดการบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “พวกเราบริษัทพีแอนด์จี มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน ผู้พิการ ผ่านคุณค่าของแบรนด์สินค้าภายใต้พีแอนด์จี รวมทั้ง การรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการรีไซเคิล เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องแนวทางพระราชดำริ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และขอขอบคุณมายังพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ และ ห้างร้านเอกชน, ศิลปินดารา และสื่อมวลชน ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้โครงการนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ สำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งพวกเรายังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสานต่อโครงการดีๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป”

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) ในฐานะประธานในพิธีได้กล่าวปิดโครงการ “ถือเป็นความยินดี และความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งของทางมูลนิธิที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โครงการนี้ถือเป็นอีกโครงการที่น้อมนำเอาพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินการทั้งในด้านการศึกษา เยาวชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ถือเป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิของเรา ที่มีความต้องการที่จะพัฒนา และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัยนำกลับมาใช้ประกอบสร้างสนามเด็กเล่นในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยในเรื่องพัฒนาการทั้งทางร่างกาย และจิตใจแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้ว ยังเป็นการช่วยบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ช่วยในการกำจัดขยะเหลือใช้ ซึ่งช่วยในเรื่องภาวะโลกร้อนได้อย่างดี ถือเป็นโครงการตัวอย่างสำหรับองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเข้ากับนโยบายสิ่งแวดล้อมสากลนั่นคือการผลิตด้วยความรับผิดชอบ หรือ Responsible Care ”

1มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางต่อยอดเป็นโครงการมอบของขวัญ “สีเขียว” เพื่อการเรียนรู้ (Green Gift of Learning), โดยนำขวดแชมพูพลาสติกของพีแอนด์จีภายใต้แบรนด์สินค้า แพนทีน, เฮดแอนด์โชว์เดอร์, รีจอยส์ และเฮอร์บัล เอสเซ้นส์ นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อสร้างเป็นสนามเด็กเล่นรีไซเคิล สีสันสดใส ปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยมอบให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ รร. สุพรรณบุรีปัญญานุกูล นับว่าเป็นสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพูแห่งแรกในประเทศไทย หลังจากนั้นจึงได้ขยายเพิ่มเติมเป็นโครงการ “สนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ ความพิการด้านร่างกาย สติปัญญา ทั้งร่างกาย และจิตใจ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในชุมชน สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาส ปกป้องสิทธิเด็ก ไม่เลือกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กพิการ พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อาทิ สบู่ แปรงสีฟัน แชมพู เป็นต้น ซึ่งจะมีเด็กไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ในครั้งนี้

5นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และเลขาธิการมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม เปิดเผยว่า “ร้อยละ 96 ของครูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 363 คนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อเครื่องเล่นสนามโดยรวม สีสันสดใส ของสนามสามารถช่วยกระตุ้นให้เด็กๆกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ได้ออกมาเล่นออกกำลังกาย เรียนรู้นอกห้องเรียน รู้จักกติกาการเข้าแถว แบ่งปัน ได้เป็นอย่างดี บางโรงเรียนเปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งทำให้ได้เล่นกับเด็กทั่วไปช่วยให้เด็กเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นจะเข้าใจและยอมรับเด็กพิเศษมากยิ่งขึ้น ทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข นอกจากนี้สนามเด็กเล่นรีไซเคิล ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากขวดแชมพูที่ไม่ใช้ประโยชน์ นำไปรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นสนามเด็กเล่นได้ถึง 50 เท่า นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการนี้สามารถสร้างคุณค่ากลับคืนประโยชน์มากกว่าเพียงแค่จำนวนสนามที่เราดำเนินการมอบ และขอขอบคุณองค์กรพันธมิตรโรงเรียน ศิลปินดารา, ผู้นำชุมชน, Suppliers, สื่อมวลชนและพนักงานอาสาสมัคร ที่รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเราจนสำเร็จ”

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรของโครงการ กล่าวว่า “ ในฐานะตัวแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการเพื่อสังคมในครั้งนี้ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นถึงประโยชน์ในโครงการนี้ที่ได้ช่วยเหลือทั้งพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ และยังเห็นถึงประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรเหลือใช้ โดยการใช้ขั้นตอนทางอุตสาหกรรมในการนำสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้ และหวังว่าโครงการนี้จะได้พัฒนาต่อยอดต่อไป ไม่หยุดแต่เท่านี้”

นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรของโครงการ ได้กล่าวถึงความร่วมมือที่มีต่อโครงการว่า “การศึกษาถือเป็นรากฐานอันสำคัญสำหรับเยาวชนของชาติเป็นอย่างยิ่ง โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เป็นโครงการที่องค์กรเอกชนให้ความสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ภาครัฐในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ได้เติมเต็มการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learning Through Play) ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ครอบครัว ชุมชน ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติเช่นนี้”

การส่งมอบสนามเด็กเล่นสนามที่ 88 ในโครงการ “สนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสายสม วงศาศุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตรร.ปัญญาวุฒิกร และประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบสนามเด็กเล่นในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆที่ให้ความร่วมมือกับโครงการอย่างดี อาทิ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และศิลปินเดอะสตาร์ “ศุภรุจ เตชะตานนท์” และ “จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม” ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กพิเศษและเป็นนักร้องต้นเสียงในการแสดงขับร้องเพลงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมยืนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s