ม.เจ้าพระยา เปิดรับ นศ.ปริญญาเอก สมัครได้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560

#มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กำลังเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ซึ่งผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังนี้

new(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 จากระบบ 4.00 และเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ. (2) มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับที่ใช้งานในด้านการเรียนได้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด (3) มีประสบการณ์ในการทำงานตามที่หลักสูตรกำหนดอย่างน้อย 1 ปี และ (4) ไม่เคยถูกตัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเดิมเนื่องจากความประพฤติไม่เรียบร้อย

กำหนดการโดยสรุป มีดังนี้ 16 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์, 21 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์, 30 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา, 4 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน, 11 กุมภาพันธ์ 2560 ปฐมนิเทศและเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.กฤษณะ ดาราเรือง โทร.089-706-1688 ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ โทร. 081-888-9147 และอาจารย์ชฎาณัฐธนพร สบายใจ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย โทร.080-1150-700 หรือที่สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โทร. 0-5633-4236, 0-5633-4714 ต่อ 119

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s