สวทช. ชูผลงานวิจัยใช้ได้จริง จัด “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน”

#สวทช. ภาคเหนือ เปิดประชุม “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ชูผลงานวิจัยใช้ได้จริง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการและภาคประชาสังคม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.ภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด “งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2560” โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เปิดงาน ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช.ภาคเหนือ และพันธมิตร การบรรยายพิเศษ การเสวนา เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนาประจำปี 2560 เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบผู้นำที่มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปคิดค้นหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

03-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งดำเนินนโยบายตอบโจทย์ “ประเทศไทย 4.0” อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนำ วทน. มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดเศรษฐกิจนวัตกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ทุกภาคส่วนคือ หัวใจสำคัญที่ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาผลงานวิจัยและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น

04-nn-nstda2560-1ในปีที่ผ่านมา สวทช. ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ได้แก่ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ซึ่งมี สวทช.ภาคเหนือ เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ สท. มุ่งมั่นทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน รวมทั้งให้บริการกลไกการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างความมั่นคงมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน

“ผลงานของ สวทช.ภาคเหนือ ในปีที่ผ่านมา มีการสนับสนุนทุนวิจัยรวมถึงเชื่อมโยงทุนวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ การนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมและชุมชน จำนวน 44 ชุดโครงการ ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จำนวน 59 โครงการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 ค่าย และเกิดมูลค่าการลงทุนรวมถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมกว่า 93 ล้านบาท จากการเก็บข้อมูล 123 โครงการในปีที่ผ่านมา”

05-nn-nstda2560-2สำหรับการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย การมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนา เพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดี เป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลต้นแบบที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการคิดค้นหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสวนาและบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เกษตรกรและอดีตผู้ว่าราชการ 3 จังหวัด (พิจิตร ภูเก็ต และพิษณุโลก) ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง ว่าเป็นแบบอย่างอันดีของการดำรงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “ชีวิตที่มั่นคง บนพื้นฐานของความพอเพียง” นับเป็นบริบทที่สำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

06-nn-nstda2560-3อีกไฮไลท์หนึ่งของงานที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ โซนนิทรรศการผลงานวิจัยใช้ได้จริง ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อชุมชน: ข้าวปลาอาหาร ผลงานวิจัยใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และผลสำเร็จจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรและอาหาร ที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์เรียนรู้และขยายผล เช่น การแปรรูปข้าวกล้องไร้มอด การเพาะเลี้ยงปลาพลวง/ปลามอนสำหรับพื้นที่สูง เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ได้ขนาด 1 ตัน ระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงปลานิล เป็นต้น นวัตกรรมเพื่อชุมชน: วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นผลสำเร็จจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์เรียนรู้และขยายผล เช่น หนอนแม่โจ้ (BSF) กำจัดขยะ จุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุ/สารเคมีตกค้าง วัสดุปลูกพืชจากเปลือก/ซังข้าวโพด วัสดุรองนอนเลี้ยงสัตว์ทดลองจากเศษผักตบชวา/เศษไม้ไผ่/เศษต้นกล้วย ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น เช่น ครีมบำรุงผิวจากรังไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามป้อม เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์แชลแลคจากครั่ง ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดเมลอน เป็นต้น ตลอดจนตัวอย่างผู้ประกอบการที่ซื้อสิทธิเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ สวทช. เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เช่น แผ่นฉนวนกันความร้อนทนไฟจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น

01-nn-nstda2560

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงานจากโครงการจากค่ายวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน มีการมอบโล่ฐานการเรียนรู้นวัตกรรม ให้เยาวชนค่ายวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่าย i-TIM ครั้งที่ 8 ที่เป็นการนำเทคโนโลยีชุดสมองกลเพื่อการเรียนรู้ GoGo Board มาประยุกต์ใช้ผ่านการทำโครงงานสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้จริง และผลงานจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย และบริการสำหรับภาคเอกชน เสวนาพิเศษ “แมลงสร้างอาชีพ ทางเลือกใหม่สำหรับชุมชน” และเสวนา “ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการเกษตร” รวมถึงศูนย์หนังสือ สวทช. และข้อมูลประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมอื่นๆ ของ สวทช.ภาคเหนือ เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของ สวทช. ตามวิสัยทัศน์ “สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s