ระดมพลนักวิจัย จัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017

#เมืองนวัตกรรมอาหาร เดินหน้าระดมพลนักวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม พร้อมเปิดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม​ ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ 

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมบุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ว่า ได้มีการส่งเสริม ให้บุคลากรดังกล่าวจากมหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ทำให้นักวิจัย และ นักเรียนทุนที่มาทำงานในภาคเอกชน สามารถนับอายุงานและการใช้ทุนได้ และยังสามารถนำผลการปฏิบัติงาน ในภาคเอกชนไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้ตามเกณฑ์การตกลงของต้นสังกัด ซึ่งปัจจุบันมีการเคลื่อน ย้ายบุคลากรไปยังองค์กรเอกชนแล้วจำนวน 568 คน โดยมีภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ 177 บริษัท และมี มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมแล้วกว่า 21 แห่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าว รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงศักยภาพของ บุคลากรด้านอาหารของไทย และส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยี ที่สามารถต่อยอดใน เชิงพาณิชย์ได้ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการทำวิจัยระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย จึงได้กำหนด จัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม​ ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ แนวคิด “ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมอาหารไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนา”

ภายในงาน นอกจากปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนา การอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แล้ว ยังมีการจัดแสดง นิทรรศการข้อมูลนักวิจัย และหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงการจัดพื้นที่พบกันระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย จากภาครัฐ และหน่วยงานสนับสนุน (Matching Zone) กว่า 15 จุด เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการทำ วิจัย และยังมีเจ้าหน้าที่ประสานการพบปะหารือ การให้คำปรึกษาด้านการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย ภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น รวมถึงจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของ ประเทศและการยกระดับความสามารถ การแข่งขัน ในภาคเอกชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม” ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งจะทำให้มีแหล่ง เงินทุนสนับสนุนร่วมหรือความร่วมมือเครือข่าย สำหรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรในโครงการ Talent Mobility เพิ่มเติม

อีกทั้งผู้ประกอบการจะมีทางเลือกในการ รับทุนวิจัยตามลักษณะงานวิจัยได้มากขึ้น นอกจากนี้ เมืองนวัตกรรมอาหารยังได้จัดทำเว็บไซต์ FI-Databank เพื่อเพิ่มโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเชื่อมโยงกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม และการวิจัย ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัย สำหรับผู้สนใจค้นหานักวิจัย รวมถึง นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดของงานและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ http://register.sti.or.th/TMFood2017

“เมืองนวัตกรรมอาหาร” หรือ Food Innopolis เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากมติครม. เมื่อปี 2558 นับเป็นนโยบายเร่งด่วนในการสร้างศักยภาพด้านการลงทุน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้มี ความสามารถในแข่งขัน และในปี 2559 ครม.ได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงาน หลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “เพื่อให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อน คือ นักวิจัย และกลไกสนับสนุนให้นักวิจัยในภาครัฐและเอกชน ได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยกรอบยุทธศาสตร์ของเมืองนวัตกรรมอาหาร จะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทอาหาร ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ และความสามารถในการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและบริการครบวงจรด้วย Service Platform ที่ประกอบไปด้วย Global Network, Facilities & W=Equipment, Nutrition & Food Safety, Talent Mobility, Academy, FDA อีกทั้งยัง ส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ด้านมาตรฐานวิเคราะห์ทดสอบ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยอาศัย กลไกประชารัฐ เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร โดยระบบมีความปลอดภัยสูง เพื่อรักษาข้อมูลความลับและการจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา ตามมาตรฐานสากล และการส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนา (Talents) จาก ทั่วโลก มาร่วมวิจัยพัฒนากับบริษัท และหน่วยงาน ในเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้าน นวัตกรรมอาหาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s