กระทะ Korea King สรุปจบ?

กระทะ #KoreaKing หลังจากเป็นประเด็นร้อนมาได้หนึ่งสัปดาห์กว่าๆ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ การตั้งราคาขาย และ คุณสมบัติของกระทะ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การตั้งราคาขาย

เป็นการตั้งราคาขายที่เป็นเท็จ ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของการตั้งราคาได้

คุณสมบัติของกระทะ

ไม่สามารถทดสอบพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง ทั้งในเรื่องเคลือบสาร 8 ชั้น และการทดสอบคำกล่าวอ้างที่ว่า กระทะ Koreca King มีความลื่นกว่ากระทะปกติ 300%

บทสรุป

ยุติการโฆษณา แต่สามารถขายกระทะ Korea King ได้เช่นเดิม

 

ภาพประกอบจาก KoreaKingThailand.com

สรุปขั้นตอนการตรวจสอบข้อความโฆษณา เพื่อเป็นความรู้แก่นักสื่อสาร ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 1. สรุปข้อเท็จจริง ประเด็นปัญหาของโฆษณา
 2. เชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงข้อเท็จจริง และนำส่งหลักฐานเกี่ยวกับการโฆษณา
 3. กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงหรือข้อสงสัยได้ เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งการให้แก้ไข หรือ สั่งห้ามโฆษณาได้ เป็นต้น
 4. กรณีที่ข้อความโฆษณาฝ่าฝืน พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค สามารถนำเรื่องพิจารณาเปรียบเทียบความผิดแก่ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ทำการโฆษณา และเจ้าของสื่อโฆษณา หากมีการส่งเรื่องไปยัง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 5. แจ้งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้ทำการโฆษณาหรือเจ้าของสื่่อโฆษณามาชำระค่าปรับ
 6. กรณีไม่มาชำระค่าปรับ จะดำเนินเรื่องทางกฎหมาย เพื่อบังคับให้มาชำระค่าปรับต่อไป

แล้วข้อความโฆษณาแบบไหนที่จะเข้าเกณฑ์ฝ่าฝ่น พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้ระบุไว้ดังนี้

 1. ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
 2. ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้ายอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
 3. ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิด กฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
 4. ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคี ในหมู่ประชาชน
 5. ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เอกสารจาก สคบ. ที่เกี่ยวข้องกับกรณีกระทะ Korea King

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s