เนื้อหาแบบไหนโดนใจสื่อมวลชน โดยอดีต บก. เศรษฐกิจ Bangkok Post

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในวงการสื่อของไทย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ต่างปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ เช่นเดียวกับ สื่อมวลชน ก็ต้องปรับตัวไปพร้อมๆ กับนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ คุณบุศรินทร์ ตรีระพงศ์พิชิต อดีตบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post มาร่วมแบ่งปันแนวคิดในการทำงานร่วมกันระหว่างนักสื่อสารและสื่อมวลชน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ความท้าทายของนักสื่อสาร ปัจจุบัน นอกจากจะทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายหันมาอ่านเนื้อหา ข่าวหรือบทความที่ ซีเรียส แล้ว ทำอย่างไรให้เนื้อหา ข่าวหรือบทความ ไม่ลงถังขยะ ของสื่อมวลชน

ความต้องการของสื่อมวลชนต่องานประชาสัมพันธ์

การเลือกเนื้อหา ข่าวหรือบทความของสื่อมวลชนจะมีมากขึ้น ด้วยพื้นที่ข่าวในการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์น้อยลง ความรวดเร็วในการเผยแพร่สื่อในช่องทางอื่นๆ ทำให้การพิจารณาจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย เนื้อหา ข่าวหรือบทความของนักสื่อสารจะต้องปรับตัวใน 2 ลักษณะ ได้แก่

  1. เป็นข้อมูล ข่าวสาร และเนื้อหามากขึ้น จัดสรรประเด็นให้ชัดเจน ลดการใช้คำฟุ่มเฟือย
  2. เป็นข้อมูลเชิงลึก ความรู้ หรือมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์

ยกตัวอย่าง ข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ ควรระบุรายละเอียดเนื้อหา อาทิ ทำไมจึงเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้ ทำไมจึงมองว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคได้ดีกว่า เทรนด์หรือแนวโน้มที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างไร เป็นต้น

แต่ละวัน สื่อมวลชน ได้รับอีเมลล์มากถึง 200 ฉบับต่อวัน ดังนั้น การที่จะ Pitch ไอเดียให้สื่อมวลชนสนใจเนื้อหา ข่าวหรือบทความของนักสื่อสารได้นั้น คุณบุศรินทร์ แนะนำไว้ 2 ประการด้วยกัน

  1. หัวข้อ หรือ Subject จะต้องสื่อถึงเนื้อหาหลักที่ต้องการนำเสนอ และโน้มน้าวใจให้สื่อมวลชนสนใจ หลายครั้ง หัวข้อระบุว่า Gozzip หากไม่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน ก็จะถูกลบไปทันที ดังนั้น การพิจารณาเลือกส่งให้ถูกต้องกับกลุ่มสื่อมวลชนก็มีความสำคัญเช่นกัน
  2. เนื้อหา หรือ Message ในย่อหน้าแรก หรือ Lead Paragraph จะต้องตรงไป ตรงมา อ่านเข้าใจง่าย สั้น กระชับ และไม่ควรใช้คำหรือประโยคยาวที่ฟุ่มเฟือยเกินไปจนกลบประเด็นสำคัญ หลายครั้ง นักสื่อสารจัดทำประเด็นข่าวดี แต่ข้อมูลไม่เพียงพอหรือสนับสนุน สื่อมวลชนก็จะพยายามหาข้อมูลเอง แต่หากนักสื่อสารจัดเตรียมหรือทำเนื้อหาได้ดี ก็จะคุมประเด็นสื่อสารได้ง่ายขึ้น

ปรับแนวคิดหรือ Mindset ของนักสื่อสารยุคใหม่

แม้ว่า สื่อออนไลน์ จะเติบโตขึ้นมาก คนนิยมบริโภคสื่อออนไลน์เป็นหลัก เพราะสามารถสื่อสารได้รวดเร็ว แต่จุดอ่อนที่สำคัญที่สุดคือ ความน่าเชือถือต่ำ

ดังนั้น สื่อมวลชนเองก็ต้องเปลี่ยน และนักสื่อสารเองก็ต้องปรับ โดยแนะนำใน 2 ด้านดังนี้

  1. นักสื่อสารควรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication) วางแผนทิศทางเนื้อหาอย่างเป็นระบบ และรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก
  2. นักสื่อสารควรกระตือรือร้นในการนำเสนอเนื้อหา (Proactive) วางแผนครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือ Stakeholders ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ปรับแนวทางการเข้าหาสื่อใหม่ (New Approach)

  1. วางเป้าหมายของเนื้อหาให้ชัดในแต่ละเรื่อง
  2. จำแนกกลุ่มเป้าหมายสื่อให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม อาทิ เศรษฐกิจ กลุ่มการเงิน หรือ การตลาด เป็นต้น
  3. ออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมแต่ละสื่อ (Tailer-made content)

หากสามารถทำได้อย่างนี้แล้ว เชื่อว่านักสื่อสารจะสามารถสื่อสารกับสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่

10 หัวใจสำคัญสร้าง ประเด็นข่าว ให้โดนใจสื่อมวลชน

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก PR Newswire, Cision และการประชุมหัวข้อ Catching Global PR Trend in Digital Era จัดโดย PR Newswire และ Infoquest

รวบรวมและเรียบเรียงโดย สราวุธ บูรพาพัธ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s