ตารางการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

การถวายพระเพลิงพระบรมศพแต่ครั้งโบราณจัดเป็นงานใหญ่ มีมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุพระบรมอัฐิ เป็นแบบแผนประเพณีสืบทอดกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ชมและถือว่าเป็นงานออกทุกข์ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังถือเสมือนเป็นการแสดงพระกฤดาธิการของพระมหากษัตริย์ (ความหมายของ กฤดาธิการ คือ บารมีอันยิ่งใหญ่ที่ทำไว้)

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการจัดมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุตามแบบแผนประเพณีเป็นครั้งแรกในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในงานออกพระเมรุพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พ.ศ. 2339 ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีประกาศงดการแสดงมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุ

ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการรื้อฟื้นการประโคมดนตรีหรือการประโคมย่ำยาม และการมหรสพขึ้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2539 เพื่อไม่ให้บรรยากาศเงียบเหงามและเป็นการรักษาโบราณราชประเพณีไว้ด้วย

การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กำหนดเวลาเริ่มแสดง 18.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม จนถึงเวลา 06.00  น. ของวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม โดยการแสดงจะหยุดเมื่อมีพระราชพิธีในพระเมรุมาศ

การแสดงมหรสพฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1. การแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม (หน้าพระเมรุมาศ) หรือทีเรียกว่า โขนหน้าไฟ จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนาฎศิลปิน สำนักการสังคีต นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปทั่วประเทศ 12 แห่ง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวม 300 คน
  2. การแสดงมหรสพ ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ มี 3 เวที ประกอบด้วย

เวทีแรก การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ และโขนเรื่องรามเกียรติ์ แบ่งการแสดงเป็น 3 ส่วนย่อยได้แก่

 

  • การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ และการแสดงเบิกโรงหนังใหญ่ ชุด จับลิงหัวค่ำ
  • การแสดงโขนหน้าจอและโขนชักรอก เรื่อง รามเกียรต์ิ ชุดพระรามข้ามสมุทร ชุดศึกทศกัณฐ์ครั้งแรก ทัพสิบขุนสิบรถ ชุดท้าวมาลีวราชว่าความ ชุดนางมณโฑ หุงน้ำทิพย์ ชุดศึกทศกัณฐ์ ขาดเศียรขาดกร และชุดสีดาลุยไฟ พระรามคืนนคร
  • การแสดงโขนหน้าจอและโขนชักรอก เร่ือง รามเกียรต์ิ ชุดรามาวตารทศกัณฐ์รบสดายุ หนุมานถวาย พล พิเภกสวามิภักด์ิ เป็นการแสดงของโขนพระราชทาน (มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ)

 

เวทีที่สอง เวทีการแสดงละคร หุ่นหลวง และหุ่นกระบอก ประกอบด้วย ละครเรื่องพระมหาชนก การแสดงหุ่น หลวงตอนหนุมานเข้าห้องนางวานริน การแสดงหุ่นกระบอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร จนถึงพระฤาษีช่วยสุดสาคร รำกิ่งไม้เงินทอง ละครในเรื่องอิเหนา ตอนบุษบาชมศาล-อิเหนาตัดดอกไม้-ฉายกริช-ท้าวดาหาบวงสรวง และละครเร่ืองมโนห์รา

 

เวทีที่สาม เวทีการบรรเลงดนตรีสากล “ธ คือ ดวงใจ ไทยทั่วหล้า” เป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพลงเทิดพระเกียรติบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายอาลัยและบทเพลงที่สื่อความหมายสอดคล้องกับการแสดงแต่ละองก์ 7 องก์ ได้แก่ 

องก์ที่ 1 ดุจหยาดทิพย์ชโลมหล้า
องก์ที่ 2 ใต้ฟ้าร่มเย็น เพราะพระบารมี
องก์ที่ 3 ทวยราษฎร์น้อมสดุดี
องก์ท่ี 4 ถวายภักดีองค์ราชัน
องก์ท่ี 5 สถิตนิรันดร์ในใจราษฎร์
องก์ท่ี 6 ปวงข้าบาทบังคมถวาย
องก์ที่ 7 สู่สวรรคาลัยในทิพย์วิมาน

และ การแสดงบัลเล่ต์เรื่อง มโนห์รา

ข้อมูล:คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพกรมศิลปากร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s